Archive for Styczeń 2014|Monthly archive page

Zabezpieczony: Kultura masowa

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Reklamy

Wiedza o kulturze – zagadnienia na zaliczenie

B.L. Whorf: hipoteza Sapira-Whorfa, związek między nawykami myślenia i zachowania a językiem; różnice między językiem Hopi a SAE, Uniwersum Hopi;
Z. Bauman: nowoczesność a życie miejskie, strategie życia śród obcych (gettoizacjaujednolicenie), flaneur i spojrzenie migawkowe, dwie twarze obcego;
F. Jameson: modernizm a postmodernizm, pastisz i schizofrenia jako wyróżniki kultury ponowoczesnej, postmodernizm i konsumpcjonizm.

Zabezpieczony: Teksty na 23 I (czwartek)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Zabezpieczony: Tekst na 22 I (środa)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Filozofia nowożytna I – pytania na zaliczenie

Pytanie I (Kartezjusz):
1. Reguły metody kartezjańskiej
2. Cogito ergo sum jako wzór wiedzy pewnej w systemie Kartezjusza
3. Wątpienie metodyczne
4. Zasady moralności tymczasowej
5. Bóg w systemie kartezjańskim
6. Pojęcie substancji u Kartezjusza

Pytanie II:
1. Bóg i natura. (Spinoza)
2. Dlaczego wolność to uświadomiona konieczność? (Spinoza)
3. Pascal: dwie nieskończoności.
4. Zakład Pascala.
5. Historia ludzka a historia święta według Vica.
6. Rola prawdy poetyckiej według Vica. Mit i historia.

Pytanie III (do wyboru):
Campanella: Miasto Słońca – organizacja życia społecznego.
Montaigne: obyczaj i racjonalność.
La Mettrie: argumenty przeciwko spirytualizmowi.
D’Alembert: pochodzenie wiedzy ludzkiej i ogólna klasyfikacja nauk.

Filozofia społeczna na mediacji międzykulturowej: Pytania na zaliczenie

1. Cele wspólnoty państwowej według Arystotelesa.
2. Co to znaczy, że człowiek jest zwierzęciem społecznym? (Arystoteles)
3. Natura ludzka i stan natury według Hobbesa.
4. Pochodzenie władzy państwowej (Hobbes).
5. Rousseau: zasady umowy społecznej.
6. Natura, siła i umowa a uzasadnienie nierówności (Rousseau).

1. Pojęcie klasy społecznej i walki klas według Marksa.
2. Dziejowa rola proletariatu. (Marks)
3. Demokracja większościowa a liberalna. (Mill)
4. Jednostka a społeczeństwo. Wolność i jej granice. (Mill)
5. Wolność i indywiduacja (Fromm)
6. Mechanizmy ucieczki: autorytaryzm, destrukcyjność, mechaniczny konformizm. (Fromm)
7. Co to znaczy, że kobieta jest drugą płcią? (de Beauvoir)
8. Mistyczka, narcystka i kochanka: usprawiedliwienia kobiet. (de Beauvoir)

W przypadku drugiej puli na zaliczeniu obowiązują obydwa pytania do wybranego tekstu. Limit wyboru: 7 osób na jeden tekst.

Zabezpieczony: Teksty na 16 I (czwartek)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Zabezpieczony: Tekst na 15 I (środa)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Zabezpieczony: Teksty na 9 I (czwartek)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Zabezpieczony: Tekst na 8 I (środa)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło: