Archive for Czerwiec 2014|Monthly archive page

Zwolnienia z egzaminów (fenomen utopii i filozofia nowożytna II)

W porozumieniu z dr Ewą Kochan ustaliłem, że z egzaminu zostają zwolnione osoby, które na zaliczeniu ćwiczeń otrzymały ocenę bdb.

Reklamy

Dyżury w sesji egzaminacyjnej

W czasie sesji będę dyżurował w czwartki 26 VI i 3 VII, w godzinach 12:00-13:30, w pokoju 089.

Dyżur 20 VI (piątek)

Ponieważ w czwartek wypada dzień wolny, ostatni raz przed sesją będę na konsultacjach w piątek w godzinach 15-16:30, chyba, że zostaną na ogłoszone godziny dziekańskie. W tym przypadku będę jeszcze uchwytny w poniedziałek 23 VI.

Zabezpieczony: Teksty na 18 VI (środa)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Zabezpieczony: Tekst na 16 VI (poniedziałek)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Cywilizacja jako przedmiot refleksji filozoficznej – poprawy

Osoby zainteresowane poprawieniem oceny z ćwiczeń z cywilizacji jako przedmiotu refleksji filozoficznej muszą przygotować się do odpowiedzi na dowolny z trzech tematów:

1. Ideał estetycznego wychowania człowieka według Fr. Schillera.
2. Koncepcja dekadencji u F. Nietzschego.
3. Symulacja i symulakry według J. Baudrillarda.

Ocenę poprawiać można na konsultacjach (czwartek 12-13:30 pok. 089).

Fenomen utopii – zagadnienia zaliczeniowe

Zgodnie z zapowiedzią: zestaw A to pytanie losowane, zestaw B – do wyboru. W przypadku zestawu B obowiązuje zwyczajowy limit 3 osób na pytanie.

Zestaw A:
1. Cechy utopii i myślenia utopijnego według Zygmunta Baumana.
2. Definicja utopii (Bauman).
3. Zakres znaczeniowy słowa „utopia”. Utopia jako mrzonka, ideał, eksperyment, alternatywa (Szacki).
4. Typologia utopii według Jerzego Szackiego
5. Utopia i sekularyzacja raju (Baczko)

Zestaw B:
1. Kapitalizm jako świat bez utopii (Benjamin)
2. Utopia i literatura science fiction (Graaf)
3. Utopia i baśń (Tolkien)
4. Utopia i muzyka rockowa (Castaldo)
5. Utopia i kontrkultura lat 60 (Tokarski)

Filozofia nowożytna – zagadnienia zaliczeniowe

Zgodnie z zapowiedzią, na zaliczeniu ćwiczeń każdy losuje dwa pytania po jednym z zestawu B i N (Brytyjczycy i Niemcy) oraz wybiera jedno pytanie z zestawu W. W przypadku trzeciego pytania obowiązuje limit: maksymalnie trzy osoby na jedno zagadnienie.

Zestaw B:
1. Bacon: koncepcja idoli
2. Locke: krytyka koncepcji idei wrodzonych
3. Berkeley: krytyka idei bytu obiektywnego
4. Hume: krytyka pojęcia przyczynowości

Zestaw N:
1. Leibniz: teoria bytu
2. Kant: warunki możliwości czystej matematyki
3. Kant: warunki możliwości czystego przyrodoznawstwa
4. Kant: idee regulatywne (psychologiczne, kosmologiczne i teologiczna) i antynomie czystego rozumu
5. Fichte: filozofia czynu
6. Hegel: świadomość, samowiedza, duch

Zestaw W:
1. Kierkegaard: pojęcie rozpaczy
2. Feuerbach: koncepcja alienacji religijnej

Fakultet z materializmu historycznego: poprawa oceny

Osoby zainteresowane podniesieniem mojej części oceny z fakultetu mogą poprawić ją odpowiadając na pytania z następującego zestawu:

1. Marksowska krytyka teorii alienacji religijnej w/g Feuerbacha (Marks)
2. Czym komunizm utopijny różni się od naukowego? (Engels)
3. Dlaczego ruch robotniczy jest spadkobiercą klasycznej filozofii niemieckiej? (Engels)
4. Co to jest alienacja pracy? (Marks)

Można przygotować dowolną liczbę zagadnień. Ocena końcowa (przy założeniu, że odpowiedź będzie satysfakcjonująca) wyznacza następująca tabela:

Ocena „startowa” 1 zagadnienie 2 zagadnienie 3 zagadnienia 4 zagadnienia
ndst ndst dst dst+ db
dst dst dst+ db db+
dst+ dst+ db db+ db+
db db db+ db+ bdb

Zabezpieczony: Teksty na 11 VI (środa)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło: